Programma 2016 – 2017

Thema Earnewâldster Rûnte / Rotonde
2016-2017.

ER 

‘Onbevangen zoeken naar God’.

Geloven is vertrouwen op God. Aangezien God ons kennen te boven gaat, staan wij voortdurend voor de vraag naar het ‘wie’, ‘wat’ en ‘waar’ van God. Dat verklaart ook waarom er regelmatig publicaties verschijnen over de godsvraag. Het is immers een vraag die ons wellicht ons hele leven bezig houdt. Weliswaar worden ons in de bijbel en in de kerkelijke traditie tal van antwoorden aangereikt, maar die zijn mede bepaald door tijd en omstandigheden. Zo ontdekken wij dat geloven in God geen vaststaand gegeven is, maar een doorgaand proces is van twijfel, zoeken en tasten, van beelden die wij ons vormen en die voortdurend moeten worden bijgesteld. In wezen gaat het bij geloven in God dan ook om een geestelijke zoektocht, om een leer- en bewustwordingsproces dat men doormaakt tijdens het leven. Soms betekent dit worsteling en strijd, maar wellicht gaat het veeleer om onbevangenheid, openheid en verwondering.

Aangezien dit onderwerp voor veel gelovigen (maar ook voor niet-gelovigen) herkenbaar is, leek het ons zinvol om het gedurende het seizoen 2016-2017 aan de orde te stellen. Wie weet is het ook een poging om een brug te slaan tussen geloof en scepsis.

Vandaar de keuze voor het thema ‘Onbevangen zoeken naar God’.    


‘Yn ûnbefongenheid sykje nei God’

Leauwe is fertrouwe op God. Omdat God boppe ús witten útgiet, stiet men aloan foar de fraach: Wa, wat en wêr is God? Dat ferklearret ek wêrom’t der geregeldwei publikaasjes ferskine oer de godsfraach. It is ommers in fraach dy’t jin faaks wol jins libben lang yn de besnijing hâldt. It is wier dat yn de bibel en yn de tsjerklike tradysje antwurden oanrikt wurde, mar dy binne mei beskaat troch tiid en omstannichheden. Sa docht jin bliken dat leauwen yn God net in fêst gegeven is, maar in trochgeand proses fan twifeljen, sykjen en taasten, fan bylden dy’t men jin foarmet en dy’t hieltyd wer bysteld wurde moatte. Yn wêzen komt it leauwen yn God dan ek del op in geastlike syktocht, in lear- en bewustwurdingsproses dat men trochmakket yn de rin fan jins libben. Bytiden betsjut dat in wrakseljen en in striid, mar grif giet it earder om ûnbefongenheid, iepenheid en ferwûndering.

Omdat in protte leauwigen (mar ek dy’t net leauwe) dit ûnderwerp wol thúsbringe kinne, like it ús in goed ding om it yn it winterskoft 2016-2017 op it aljemint te bringen. Wa wit kin sa ek in brêge slein wurde tusken leauwen en skepsis.Dat sadwaande ha wy keazen foar it tema ‘Yn ûnbefongenheid sykje nei God’.