Informatie

Op  5 november 2019 is de stichtingsakte van de Stichting Earnewâldster Rûnte bij de notaris getekend.

De doelstelling van de stichting is om een studiekring te zijn. Overal vinden allerlei nieuwe wetenschappelijke inzichten plaats op theologisch gebied, die niet los gezien kunnen worden van ontwikkelingen die daarmee samenhangen. Deze inzichten en ontwikkelingen willen wij in de vorm van lezingen onder de aandacht brengen van een zo groot mogelijk aantal belangstellenden, om op deze manier een beter verstaan van de Bijbelse verhalen te bevorderen en mensen te ondersteunen bij hun reflectie op hun levensovertuiging en hun positie in de maatschappij.

Dat proberen wij te bereiken door ieder seizoen een aantal lezingen te organiseren rond een thema en daarvoor sprekers uit te nodigen van wie wij denken dat zij vanuit hun specialisme, of op grond van hun  publicaties, een aansprekende voordracht kunnen geven.

Het grote aantal trouwe bezoekers werkt ook positief door naar de gastsprekers/-sters die gaarne bereid zijn om naar Eernewoude te komen. En daar zijn wij zeer blij mee.

 

Geef een reactie