Programma 2018 – 2019

Earnewâldster Rûnte / Rotonde 

Thema voor het seizoen 2018-2019:

 ‘Diggels en boustiennen’ / ‘Scherven en bouwstenen’

 De titel slút oan by de minsklike oerûnderfining dat wy libje yn in wrâld, dy’t ’t wy net ‘goed’ neame  kinne, lykas dy wie ‘yn it oanbegjin’ (Genesis 1). De wrâld is net in paradys. Alle dagen fernimme wy dat it kwea tal fan troanjes hat en rûnom opdûke kin: nytgjend en tergjend en bytiden alles fertsjusterjend. It minske-wêzen is paradoksaal en fol mei tsjinstridichheden. Der is in fielen fan in tekoart. Oan de iene kant is men smiten yn in ûnbegryplike wrâld, sûnder dat men dêr sels foar keazen hat en oan de oare kant is men frij, kin men kieze en dêr jins ferantwurdlikheid foar drage, mar sûnder dat men dêr de konsekwinsjes fan oersjen kin. It minsklike bestean is dan ek in wif en nuodlik bestean. Men hat dan wol de opdracht om, lit it wêze mei fallen en oerein kommen, te bouwen oan in leefbere wrâld, mar fanwegens de macht fan it kwea kinne jins goede bedoelings krekt oarsom útpakke. Sa libje wy ús bestean mei diggels likegoed as mei boustiennen. Krekt dy paradoks is it tema fan de lêzingrige foar it oansteande winterskoft. Seis sprekkers sille elk op in eigen wize en fanút in eigen ynfalshoeke wei har ljocht skine litte oer ien of mear kanten fan dit tema.         

‘Scherven en bouwstenen’

De titel sluit aan bij de menselijke oerervaring dat wij leven in een wereld die niet ‘goed’ te noemen is, zoals ‘in den beginne’ (Genesis 1). De wereld is geen paradijs. Dagelijks ervaren wij dat het kwaad tal van gezichten heeft en overal kan opduiken. Soms op een tergende en alles verduisterende wijze. Het mens-zijn is paradoxaal en vol tegenstrijdigheden. Er is het besef van een tekort: enerzijds geworpen zijn in een onbegrijpelijke wereld, zonder daarvoor te hebben gekozen en anderzijds vrij zijn, keuzes maken en de daarvoor de verantwoordelijkheid dragen, maar zonder de gevolgen daarvan te kunnen overzien. Het menselijk bestaan is dan ook een riskant bestaan. Weliswaar is er de opdracht om, zij het met vallen en opstaan, te bouwen aan een leefbare wereld, maar door de macht van het kwaad kunnen goede bedoelingen leiden tot het tegendeel. Zo leven wij ons bestaan zowel met scherven als met bouwstenen. Die paradox is het thema van de lezingencyclus voor het komende seizoen. Een zestal sprekers zal op een eigen wijze en vanuit een eigen invalshoek een of meer aspecten van het thema belichten.

Programma overzicht:

18 september 2018  S. (Stevo) Akkerman

Geen ontsnappen aan

De mens is geneigd tot alle kwaad en ook tot alle goeds, soms zelfs tegelijkertijd. Geen ontsnappen aan, en toch elke dag een nieuwe dag.

Stevo Akkerman is columnist en redacteur Religie & Filosofie bij Trouw. Daarnaast is hij romanschrijver

 

23 oktober 2018  M. (Matthias) Smalbrugge

Scherven brengen geluk. De bouwstenen van het ik

Wie zich afvraagt wie hij is, stoot op falen en succes. Hoe keken Augustinus en Petrarca daar tegen aan en wat lieten zij ons na? 

Prof. dr. M. (Matthias) Smalbrugge, gewoon hoogleraar aan de theologische faculteit van de VU te Amsterdam

20 november 2018  P. (Paul) van Tongeren

Het kwaad en de vrije wil

Over hoe Augustinus de wil ontdekt als oplossing voor het probleem van het kwaad, en hoe onze autonome wil ons soms juist machteloos maakt.

Prof. Dr. Paul van Tongeren (1950) was tot zijn emeritaat gewoon hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en buitengewoon gasthoogleraar ethiek aan de KU Leuven

8 jannuari 2019  Drs. J. (Jan) Greven
(Na 22 maart zal zijn lezing op deze website beschikbaar zijn)

Over oud worden en het goede leven

“Voordat de slechte dagen komen, en de jaren naderen waarvan je zegt : In deze jaren vind ik weinig vreugde meer.”

Drs. J. (Jan) Greven is schrijver en theoloog

5 februari 2019  Drs. C. (Cees) Glashouwer

Tussen determinisme en vrijheid

Verantwoordelijkheid veronderstelt keuzevrijheid, maar die is irreëel volgens sommige theologen en neuro-wetenschappers.  Recente experimenten over de veto-power zetten echter aan het denken.

Drs. Cees Glashouwer is emeritus predikant te Harlingen

5 maart 2019 = woensdag 27 februari 2019  Prof. R. (Rik) Torfs

Geluk dat zich niet laat zoeken

Hoe worden we gelukkig zonder het absoluut te willen worden? Hoe leven we in vrede met onszelf en met andere mensen zonder meteen volmaakt te moeten zijn?”

Prof. R. (Rik) Torfs is Belgisch hoogleraar aan de KU Leuven en kerkjurist

 

Tiid: 19.30 – 21.30 uur.

Plaats: PKN-Kerk Eben Haëzer. Adres: Wiidswei 6, 9264 TL  Earnewâld

INTEKENING
Intekening kan door € 35,00 (per persoon) over te maken op rekeningnummer 
NL 62 RABO 0132743051 op naam van ‘Frysk Oek. Wurkferbân’, Aldwâld, met uw adres en postcodeZonder adres en postcode kunnen wij u het programma niet toesturen! Het definitieve programma wordt u eind augustus toegestuurd.

Contactadres: Tine van Minnen, Wiesterwei 12, 9143 WJ NES
T: 06 – 20600409   
E: tine.vanminnen@kpnplanet.nl             

YNTEKENING

Yntekening kin troch € 35,00 (de man/frou) oer te meitsjen op banknûmer NL62 RABO 0132 7430 51 op namme fan ‘Frysk Oek. Wurkferbân’, Aldwâld, mei jim adres en postkoade. Sûnder adres en postkoade kinne wy jim it program net tastjoere! It definitive program wurdt jim ein augustus tastjoerd.

Kontaktadres: Tine van Minnen, Wiesterwei 12, 9143 WJ NES.
Till.: 06 – 20600409 
E: tine.vanminnen@kpnplanet.nl