Programma 2017 – 2018

Earnewaldster Rünte/Rotonde

Thema Earnewaldster Rûnte / Rotonde voor het seizoen 2017 – 2018

‘Geloof én / óf ongeloof’           Leauwe én / óf ûnleauwe’

Wat geloof en ongeloof precies betekenen is qua inhoud moeilijk te verwoorden. Beide zijn deels bepaald door cultuur en traditie, maar zijn geen constante gegevenheden en voortdurend in beweging. Beide hebben te maken met levenservaring, met een persoonlijke zoektocht, met nieuwe inzichten en soms met existentiële keuzes. Beide raken hart en geweten, bepalen denken en doen en kleuren het bestaan. Geloven en niet geloven, is het een principiële tegenstelling of is er verwantschap: zijn de grenzen vervloeiend en kunnen ze in elkaar overlopen?

Deze vragen vormen het thema van de lezingen van ER voor het seizoen 2017-2018.

Wat leauwe en ünleauwe krekt betsjutte is wat ynhald oanbelanget, net maklik ünder wurden te bringen. Beide wurde al foar in grut part bepaald roch kultuer en tradysje, mar net foar ivich fêstlein en binne allegeduerigen yn beweging. Beide hawwe te krijen mei libbensünderfining, mei in wei fan sykjen en taasten, mei nij ynsjoch en bytiden mei it dwaan fan in eksistinsjele kar. Beide ruorje hert en gewisse, bepale tinken en dwaan en kleurje it bestean. Leauwe en net leauwe, is it in prinsipiële tsjinstelling of binne hja oanelkoar besibbe; binne de grinzen dizenich en kinne se ynelkoar oerrinne?

Dizze fragen binne it tema fan de lêzings foar it seizoen 2017-2018.

Programma overzicht:

19 september 2017                  Prof. dr. H.S. (Rick) Benjamins

Prof. Dr. Rick Benjamins zal toelichten hoe, volgens hem, het vrijzinnig gedachtegoed haar plaats heeft in een postmoderne context. Religie speelt op allerlei terreinen een belangrijke rol, maar in nieuwe vormen en gedaanten. In zo’n wereld speelt de christelijke gemeente niet langer de vanzelfsprekende organisatievorm van het christendom.

Rick Benjamins is dosint Dogmatyk (Protestantske Teologyske Universiteit) en bysünder heechlearaar Frijsinnige Teology fanwegens de WP.

24 oktober 2017                       Dr. T.A. (Taede) Smedes

Religie voorbij ‘geloof’ en/of ‘ongeloof

Traditionele religie lijkt in onze Westerse samenleving op zijn retour. Godsdienstfilosoof, theoloog en publicist Taede A. Smedes meent echter dat religie niet verdwijnt, maar verandert, waarbij het resultaat is dat het onderscheid tussen ‘geloof en ‘ongeloof begint te vervagen.

Dr. T. A. Smedes (Drachten, 1973) is godstsjinstfilosoof, teolooch en wurksum as ünöfhinklik ündersiker en freelance publisist.

21 november 2017                   Ds. B. (Bram) Bregman

‘Van angstkerk naar kerk van lief-hebbers’

Zowel geloof in de traditionele (verticale) God als simpel ongeloof zijn beide ‘onvolwassen’. Volwassen geloof is met of zonder God doorgroeien naar (bijbels) MENS-zijn: universeel liefhebben.

Ds. B. Bregman is predikant yn Emmeloard.

9 januari 2018                          Dr. S. (Sytze) Ypma

‘Boven is het onnodig stil’. Onze innerlijke en uiterlijke cultuur snakken naar een nieuw boven. Zowel Harry Kuitert als Gerbrand Bakker menen dat het boven stil is. Vanuit het zenboeddhisme, de mystieke theologie en de Hebreeuwse bijbel vinden we taal om vanuit het boven te spreken.

Dr. S. Ypma is dumny yn Frjentsjer.

6 februari 2018                         Dr. G. (Gerben) Stavenga (wijziging van spreker)

Om te zien welk licht de grote Deense denker Kierkegaard (1813-1855) laat schijnen op het thema geloof/ongeloof richten we de aandacht eerst op zijn stadialeer. Hij onderscheidt vier existentiemogelijkheden of –sferen en voor ons vooral van belang is het onderscheid tussen de algemeen religieuze sfeer en de christelijk religieuze sfeer. Vervolgens komt aan de orde wat hij schrijft in zijn “De ziekte tot de dood” over het geloof als opheffing van de vertwijfeling.

Dr. G. (Gerben) Stavenga was tot zijn pensioen in 2003 als wetenschapsfilosoof verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doceerde wetenschapstheorie en grondslagenstudies aan met name wis- en natuurkunde en psychologie studenten.

6 maart 2018                            Dr. H.J. (Heine) Siebrand

‘Ongeloof – de overtreffende trap van geloof. Geloof en ongeloof zijn als tweelingen met elkaar verbonden.

Dr. H.J. Siebrand (1951) is godstsjinstfilosoof en predikant fan de Geertetsjerke (remonstranten) yn Utert. Hy promovearre oan de Universiteit fan Grins en is emearitus heechlearaar liturgyk

Tiid: 19.30 – 21.30 oere.

Plaats: Gereformeerde Kerk. Adres: Wiidswei 6, 9264 TL Earnewald

INTEKENING
Intekening kan door € 35,00 (per persoon) over te maken op rekeningnummer
NL 62 RABO 0132743051 op naam van ‘Frysk Oek. Wurkferbân’, Aldwâld, met uw adres en postcode. Zonder adres en postcode kunnen wij u het programma niet toesturen! Het definitieve programma wordt u eind augustus toegestuurd.

Contactadres: Tine van Minnen, Wâlddyk 9, 9294 LG Aldwâld. T: 06 – 20600409  
E: tine.vanminnen@kpnplanet.nl             

YNTEKENING

Yntekening kin troch € 35,00 (de man/frou) oer te meitsjen op banknümer NL62RABO 0132743051 op namme fan ‘Frysk Oek. Wurkferban’, Aldwald, mei jim adres en postkoade. Sünder adres en postkoade kinne wy jim it program net tastjoere! It definitive program wurdt jim ein augustus tastjoerd.

Kontaktadres: Tine van Minnen, Walddyk 9, 9294 LG Aldwald. Till.: 06 – 20600409
E: tine.vanminnen@kpnplanet.nl