ANBI

 

Stichting Earnewâldster Rûnte – Rotonde

Het bestuur

 • H.H.A.B. Bergman, voorzitter
 • E.M.F. Heuzeveldt, penningmeester
 • H.J. Terwel, secretaris
 • M.A. van Medevoort, lid
 • J. Rollema, lid

Doelstelling

De ‘Stichting Earnewâldster Rûnte” is een studiekring, die zich als doel stelt om nieuwe wetenschappelijke inzichten op theologisch gebied, alsmede de ontwikkelingen die daarmee samenhangen, onder de aandacht van geïnteresseerden te brengen.

Middelen

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten met sprekers. Daar mee wil zij een onderbouwing geven aan hen die zich actief bezig houden met een beter verstaan van de bijbel en willen reflecteren over hun levensovertuiging en positie in de maatschappij.

Fiscaal nummer

RSIN – 8606.06.946

ANBI Beschikking d.d. 30 maart 2020 ANBI-beschikking ER-R

Contactgegegevens

E-mail: earnewaldsterrunte.rotonde@gmail.com

Website: www.er-rotonde.nl

Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76382516

Financiën

Het boekjaar van de stichting valt samen met het seizoen (1 mei – 30 april).

De financiële verantwoording zal voor de eerste keer plaatsvinden in het voorjaar 2020 en vervolgens jaarlijks na afloop van het boekjaar en bevat de balans en de staat van baten en lasten.
De inkomsten worden gegenereerd door de bijdragen van de deelnemers en eventuele giften/donaties. De uitgaven betreffen voornamelijk het honorarium en de vergoeding van de reiskosten van de sprekers en de kosten van de huur van het gebouw.
Getracht wordt om een evenwicht te bereiken tussen inkomsten en uitgaven met een kleine reserve voor onvoorziene gebeurtenissen en beleidsmarge.

Balans per 30-04-2023
Activa Passiva
BANK  €       7.173,46 Eigen Vermogen 7.093,46
Schulden 80,00
(=vooruit betaald)
totaal  €       7.173,46 7.173,46
Resultaten per 30-04-2023
Uitgaven € 3.153,74 Opbrengsten € 6.060,28
(=kosten) positief saldo € 2.906,54
Totaal € 3.153,74 Totaal 3.153,74
Controle begin en eindbalans
beginsaldo 01-05-2022 € 4.266,92
positief saldo € 2.906,54
eindsaldo 30-04-2023 € 7.173,46
Debiteuren (vooruit 2022) vooruit 23/24) € 80,00
eigen vermogen 30-04-2023  €      7.093,46

 

(Meerjaren-) Beleidsplan

Het bestuur organiseert in het najaar brain-storm-bijeenkomsten waarin een (actueel) thema voor het eerstvolgende herfst-/winterseizoen wordt vastgesteld met een omschrijving van de inhoud in de vorm van een thematekst.

Actualiteit en relevantie van de (vaak theologische en/of maatschappelijke) onderwerpen wordt nadrukkelijk nagestreefd.
Gestreefd wordt naar het aantrekken van hooggekwalificeerde sprekers.

Het doel is om zes bijeenkomsten te organiseren voor de deelnemers, waarin relevante sprekers op het aangegeven thema inspelen via een voordracht. Daarna is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het houden van een discussie.
Wanneer het programma en de sprekers zijn vastgesteld dan wordt het programma gepresenteerd aan de potentiële deelnemers en verder via de regionale pers, kerkbladen, openbare ruimten en de website.
Inschrijving voor het betreffende seizoen vindt plaats in het voorjaar.

Aan de ingeschreven deelnemers wordt dan in augustus een uitvoerig programma toegestuurd, waarna er zes bijeenkomsten in respectievelijk september, oktober en november, januari, februari en maart worden gehouden.
De gevraagde sprekers ontvangen een honorarium en een vergoeding van de gemaakte reiskosten.

Bestuursleden genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden, maar ontvangen eventueel een vergoeding voor gemaakte kosten, die zijn gemaakt t.b.v. de stichting.

Verslag van de verrichte activiteiten

 • Vaststelling nieuwe statuten en inschrijving Kamer van Koophandel.
 • Het bestuur vergaderde zo vaak als nodig ter voorbereiding van de eerstvolgende lezing.
 • De promotie van de doelstelling
  Het promoten van het nieuwe programma in pers, kerkbladen en openbare ruimten en via de eigen website
 • Realisatie van het lopende programma
 • Ontwerpen en voorbereiden van het nieuwe jaarprogramma voor het eerstvolgende jaar.
 • Werving van relevante sprekers
 • Evaluatie van de diverse lezingen
 • En wat er verder ter tafel kwam.

(Deze pagina is gecorrigeerd op 25-08-2023)