Programma 2019 – 2020

Tema winterskoft 2019-2020

Mei de moed fan de hoop
Oer de krêft fan ferbyldzjen en de wei fan betrouwen

It wêzenlike fan it leauwen is geastkrêft. It is it fermogen om hoek te hâlden yn in kompleks, ynderlik tsjinstridich en fakentiids ûnbegryplik bestean mei sinleaze einen en kanten. Dit lêste jildt net allinne foar it historyske barren dat him ôfspilet yn de grutte wrâld, mar ek likegoed foar sitewaasjes dêr’t men as minske yn bedarje kin.  As men dat yn jin omgean lit, kinne negative gefoelens fan defêtisme en synisme jin maklik yn de besnijing krije. Dat is lykwols in libbenshâlding dy’t liede ta neat. It is dan ek net ommenocht dat yn de Bibel de hoop sa wêzenlik is. Dat is wat oars as sjen troch in rosse bril of oerflakkich optimisme. Hoop sit op folle djippere lagen. Hoop betsjut libbensmoed, gjin belies jaan, leauwe yn de takomst, warber bliuwe en kreatyf.

Koartsein: hoop is de geastkrêft fan it libben.  
Oer dit tema sil it gean yn it seizoen 2019 – 2020.  

Met de moed der hoop
Over de kracht van verbeelding en de weg van vertrouwen

Het wezenlijke van het geloof is geestkracht. Het is het vermogen om mentaal overeind te blijven in een complex, paradoxaal en dikwijls onbegrijpelijk bestaan, waar zin noch betekenis aan valt te ontdekken. Dat laatste geldt niet alleen voor het historische gebeuren dat zich voltrekt in de grote wereld, maar evenzo voor situaties waar ieder persoonlijk in terecht kan komen. Bij het zich bewust worden daarvan, kunnen negatieve gevoelens van defaitisme en cynisme gemakkelijk de overhand krijgen. Dit is echter een levenshouding die nergens toe leidt. Het is dan ook veelzeggend dat in de Bijbel de hoop zo essentieel is. Dat is iets anders dan kijken door een roze bril of oppervlakkig optimisme. Hoop zit op veel diepere lagen.  Hoop betekent levensmoed, zich niet gewonnen geven, vertrouwen hebben in de toekomst, actief zijn en creatief.

Kortom: hoop is de geestkracht van het leven.   
Over dit thema zal het gaan in het seizoen 2019 -2020.

 

OVERZICHT PROGRAMMA 2019 – 2020

10 septimber 2019             Prof. Dr. C.J. (Cees) den Heijer

Jezus bron van hoop – ook bron van tegenspraak

De geschiedenis van de kerk is geen bron van hoop, maar kennis van het verleden kan ons wel inspireren de moed desondanks niet te verliezen. 
Prof.dr. C.J. (Cees) den Heijer is emearitus heechlearaar.

8 oktober 2019                                                 Dr. T.O.F. (Ton) van Prooijen

Hopen tegen alle hoop in

Jürgen Moltmann zette in de jaren zestig het thema hoop op de theologische agenda. Hoe actueel is zijn ‘theologie van de hoop’ een halve eeuw later?
Dr. T.O.F. (Ton) van Prooijen is dûmny yn Breda.

19 novimber 2019                                           Drs. J.S. (Hans) Schuman

Het kwaad van het niet kunnen hopen: de list van de ideologie van het hier en nu.

De druk van de moderne maatschappij op de mens om nu te presteren, nu te verdienen, nu te consumeren ontneemt hem de vrijheid om zich een toekomst te verbeelden die radicaal anders kan zijn.  Bevrijding van het nu geeft ruimte voor de utopische verbeelding van de toekomst.
Drs. J.S. (Hans) Schuman, sosjolooch, ferbûn oan Hegeskoalle ‘Holland’ as dosint en direkteur.

7 jannewaris 2020              Dr. S. (Sytze) Ypma

De creatieve kracht van geloofsmoed en verbeelding. 

Een godsdienstpsychologische beschouwing van Paul Tillichs werken over moed en geloof.
Dr. S. (Sytze) Ypma is dûmny by de PKN tsjerke yn Frjentsjer.

4 febrewaris 2020                                           Prof. Dr. F. (Frits) de Lange

Heilige Onrust. Een pelgrimage naar het hart van religie

De hedendaagse pelgrim op weg naar Santiago de Compostella leert ons wat geloof in de kern is: opstaan, in beweging komen, de ene voet voor de andere zetten, leven van en in gastvrijheid.
Prof.dr. F. (Frits) de Lange is heechlearaar Etyk oan de P.T.U., fêstiging Grins, www.fritsdelange.nl

3 maart 2020                       Drs. C. (Colet) van der Ven

Een droom kerven in een hart, een boom, een stenen tafel.

Misschien is het wel een van de grootste menselijke talenten om in het hart van de hel te kunnen geloven in de hemel. Om in het holst van de nacht te kunnen denken aan het ochtendgloren.
Drs. C. (Colet) van der Ven, journalist.

Tiid: 19.30 – 21.30 oere.

Plaats: PKN-Kerk Eben Haëzer. Adres: Wiidswei 6, 9264 TL  Earnewâld

Intekening kan door € 35,00 (per persoon) over te maken op rekeningnummer NL 62 RABO 0132743051 op naam van ‘Frysk Oek. Wurkferbân’, Nes, met uw adres en postcode. Zonder adres en postcode kunnen wij u het programma niet toesturen! Het definitieve programma wordt u eind augustus toegestuurd.
Losse verkoop: € 8,= per lezing p/p

Yntekening kin troch € 35,00 (de man/frou) oer te meitsjen op banknûmer NL62 RABO 0132 7430 51 op namme fan ‘Frysk Oek. Wurkferbân’, Nes, (fermeld yn de omskriuwing fan de betelling jim adres en postkoade yn ferbân mei it tastjoeren fan it program). It definitive program wurdt jim ein augustus tastjoerd. Losse ferkeap € 8,00 de lêzing.

Kontaktadres: Tine van Minnen, Wiesterwei 12, 9143 WJ Nes. Till.: 06 – 20600409 

E: tine.vanminnen@kpnplanet.nl