Programma 2015 – 2016

ERoutlineDef-JPG

Earnewâldster Rûnte / Rotonde

Thema 2015-2016  

  • Het geloof, wat raakt je daarin ten diepste?   –

Volgens de filosoof Friedrich Schleiermacher (1768-1834) gaat het in de religie in wezen om een emotionele beleving (Anschauung und Gefühl). Geloven doe je met je hart. Maar wat is het dat je aanspreekt en raakt, dat je inspireert en waar je mee verder kunt in je leven?

Het antwoord op deze vragen is uiteraard heel persoonlijk. Niettemin zal het in het volgende seizoen gaan over dit onderwerp. Wij hebben een zestal bekwame sprekers bereid gevonden om vanuit hun expertise en ervaring dit veld nader met ons te verkennen en uit te diepen.

  • It leauwen, wat rekket jin dêryn yn diepsten?   –

Neffens de filosoof Friedrich Schleiermacher (1768-1834) giet yn de religy yn wêzen om in emoasjoneel belibjen (Anschauung und Gefühl). Leauwen docht men mei jins hert. Mar wat is it krekt dat jin oansprekt en rekket, dat jin ynspirearret en dêr’t men mei fierder kin yn jins libben?  

It antwurd op dizze fragen is uteraard hiel persoanlik. Lykwols sil yn it kommende seizoen gean oer dit ûnderwerp. Seis betûfte sprekkers ha wy ree fûn om fanút harren kundichheid en ûnderfining dit fjild neier mei ús ôf te taasten en út te djipjen.

 

Momenteel zijn wij sprekers aan het benaderen voor het seizoen 2015 – 2016.
Zodra wij met de beoogde sprekers (-sters) afspraken hebben
kunnen maken zullen wij u op deze pagina verder informeren.