Thema 2021 – 2022

Earnewâldster Rûnte/Rotonde

Tema foar it winterskoft 2021 – 2022

‘As diggelfjoer’       Tradysje en fernijing
‘Als lopend vuur’   Traditie en vernieuwing

 

7 septimber 2021           Ds. A. (Abeltje) Hoogenkamp

Uit de zend-stand
In kerken wordt gepreekt en/of vergaderd. We zijn erg goed in zenden. Kunnen we ook ontvangen? Wat heeft de kerk daarin van buitenstaanders te leren?
Ds. Abeltje Hoogenkamp werkt als geestelijk verzorger, als gespreksleider en als vernieuwer/adviseur in kerken, in de zorg en in de rechtspraak.

5 oktober 2021                                     S. (Sipke) W.J. Draisma

Traditie: behoud of onderhoud?           

Afblijven, niks aan veranderen, houden zoals het is. Of niet soms?
Drs. S. (Sipke) Draisma  is theoloog en communicatieadviseur

16 novimber 2021            Rabbijn M. (Marianne) L. van Praag

Hinee ma tov oemana’iem”
Hoe goed en prettig is het om samen te zijn en te leren van elkaar.
Mevr. Marianne L. van Praag is rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag.

11 jannewaris 2022    wordt: 5 april 2022    Drs. A. (Alex) van Ligten

A.van Duinkerken: men huldigt de traditie het dankbaarst door haar te vernieuwen en te verlevendigen.
Zélf nieuw worden, als mens, is wel een soort levensnoodzaak. Als stilstand ergens achteruitgang is, dan daar. Hoe kun je jezelf vernieuwen, in de zin van nieuwsgierig blijven, nieuwe ontwikkelingen meemaken, kritisch blijven? Lukt dat beter terwijl om je heen de oude vormen verdwijnen, of juist wanneer er in de maatschappij (minstens een aantal) oude waarden en gewoonten sterk blijven gelden?
Alex van Ligten was predikant in Molkwerum en Sneek. Hij is gastvoorganger in de Ekklesia Amsterdam.

8 febrewaris 2022            Drs. J. (Jan) Offringa

‘Opnieuw van God spreken’
Binnen de christelijke traditie wordt nog altijd sterk gedacht en geleefd vanuit een dualistisch wereldbeeld.
Onze werkelijkheid zou een soort dubbeldekker zijn. Met God als een persoonachtig wezen ergens ‘boven’ ons. En met ons als menselijke ploeteraars hier ‘beneden’ op aarde.
Als dat vandaag de dag niet meer zo kan, hoe doen we dat dan op nieuwe wijze?
Jan Offringa (1957) is predikant te Wijk bij Duurstede en hoofdredacteur van de website  www.liberaalchristendom.nl.

8 maart 2022                                 Prof. Dr. E.P.N.M. (Erik) Borgman   

‘Een kooi op zoek naar een vogel’
Onze opdracht is om de traditie te belichamen en een schakel van de geschiedenis van God met de mensen te zijn.
Prof. dr. E.P.N.M. (Erik) Borgman is lekendominicaan en hoogleraar publieke theologie aan Tilburg University.

As diggelfjoer Tradysje en fernijing

Hokker betsjutting hat de leauwe-tradysje eins foar ús?
Foar wat part jout ús tradysje hâld yn in wrâld dy’t troch hektyk en ûntwikkelings allerhande fragen opsmyt? Jout tradysje krekt ek net tûkelteammen yn de ûntjouwing fan de minske?
Fansels, soks is foar net ien gelyk, mar is hjir ek in line te lûken? Hoe hâlde wy it weardefolle út wat wy ‘meikrigen’ hawwe, wylst we tagelyk de mooglikheid hâlde om ús op in goede manier iepen te stellen foar fragen en nije ûntjouwingen?
Kin tradysje njonken ‘grûn ûnder de fuotten’ ek in stapstien wêze, dy’t minsken yn de romte set?
Hoe kin de hjoeddeiske minske, om it mei wurden fan Gustav Mahler te sizzen: yn stee fan de jiske te oanbidden, it fjoer út de tradysje trochjaan?

 Als lopend vuur Traditie en vernieuwing

Wat betekent de geloofstraditie eigenlijk voor ons?
In hoeverre geeft onze traditie houvast in een wereld die door hectiek en ontwikkelingen allerlei vragen oproept? En is zij juist ook niet een obstakel in de menselijke ontwikkeling?
Natuurlijk verschilt dit per persoon, maar is hier ook een lijn in te trekken? Hoe behouden we het waardevolle uit wat we hebben ‘meegekregen’, terwijl we tegelijk de mogelijkheid houden om ons op een goede manier open te stellen voor nieuwe vragen en ontwikkelingen?
Kan traditie naast ‘grond onder je voeten’ ook een ‘stapsteen’ blijken die mensen in de ruimte zet?
Hoe kan de hedendaagse mens, om met Gustav Mahler te spreken, in plaats van de as te aanbidden, het vuur uit de traditie doorgeven?

N.B. Plak 1: 07-09, 05-10 en 16-11 2021 in de PKN-Tsjerke, Greate Buorren 21, Garyp
N.B. Plak 2:
11-01, 08-02 en 08-03 2022 in de PKN-Tsjerke Eben Haëzer, Wiidswei 6, 9264 TL  Earnewâld
Tiid: 19.30 – 21.30 oere.
YNTEKENING kin troch € 35,00 (de man/frou) oer te meitsjen op banknûmer
NL59 RABO 0348 6334 83  op namme fan ‘Stichting Earnewaldster Runte ’                              N.B. nije namme en banknûmer!
(Wichtig: fermeld yn de omskriuwing fan de betelling jim adres en postkoade yn ferbân mei it tastjoeren fan it program).
It definitive program wurdt jim ein augustus tastjoerd. Losse ferkeap € 8,00 de lêzing.
Contactpersoon: Tjabel Klok, Dokter Siebingasingel 79, 9218 PW Opeinde.
Tel. 0512371744
E: earnewaldsterrunte.rotonde@gmail.com   Hiemside: www.er-rotonde.nl

N.B. Plaats 1: 07-09, 05-10 en 16-11 2021 in de PKN-Kerk, Greate Buorren 21, Garijp
N.B. Plaats 2:
11-01, 08-02 en 08-03 2022 in de PKN-Kerk Eben Haëzer, Wiidswei 6, 9264 TL  Eernewoude
Tijd: 19.30 – 21.30 uur.
INTEKENING kan door € 35,00
(per persoon) over te maken op banknummer
NL59 RABO 0348 6334 83  t.n.v.  ‘Stichting Earnewaldster Runte ’
                          N.B. nieuwe naam en banknummer!
(Belangrijk: Vermeld in de omschrijving van de betaling uw adres en postcode in verband met het toesturen van het programma.
Het definitieve programma wordt u eind augustus toegestuurd.  Losse verkoop € 8,00 per lezing.
Contactpersoon: Tjabel Klok, Dokter Siebingasingel 79, 9218 PW Opeinde.
Tel. 0512371744
E: earnewaldsterrunte.rotonde@gmail.com    Website: www.er-rotonde.nl